• PROTECCIÓ DE DADES i POLÍTICA DE PRIVACITAT

   

  A DOPUO treballem per garantir la privacitat en el tractament de les vostres dades personals. Per això, tenim actualitzada la nostra Política de Privacitat per informar clarament de còm recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten o es relacionen amb nosaltres:

   

  RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

  L’interessat que faciliti a DOPUO dades de caràcter personal a través d’aquesta APP, la nostra web o per altres vies com per exemple el correu electrònic o les xarxes socials queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

   

  ALEIX LAGARES TANÉ

  NIF: 77921240T

  Domicili social: c/Montsalvatge, 18, 17800-Olot

  Telèfon: 972.260.010

  Correu electrònic: aleix@ayonow.com

   

  FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES:

   

  El tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les faciliteu o us relacioneu amb nosaltres:

  Prestar i gestionar els serveis sol·licitats i/ contractats de la nostra APP, incloent-hi la gestió de l’intercanvi d’informació i comunicacions comercials entre consumidors i empreses usuaris i clients de l’APP per a dur a terme la prestació dels serveis acordats i/o sol·licitats, així com la gestió i cessió entre consumidors i empreses usuaris i clients de l’APP dels hàbits i comportaments de consum dels consumidors, preferències, fotografies, logotips, noms i marques comercials, preus, ofertes i promocions comercials, entre d’altres dades.

  Contactar amb el remitent d’una informació o comunicació, donar resposta a una sol·licitud, petició o consulta i gestionar el seu seguiment si s’escau.

  Gestionar i supervisar la cartera de clients.

  Gestionar, si és el cas, el procés de registre de l’usuari a la nostra APP.

  Informar-vos dels nostres productes i serveis.

   

  DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES:

   

  Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis, així com la gestió de la cartera de clients, es conservaran durant el temps de vigència del contracte, servei o relació comercial. Un cop finalitzada la relació, en el seu cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la relació.

  Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta a les mateixes i durant el temps posterior necessari per al seu seguiment i supervisió, si s’escau.

  Les dades relatives al registre com a usuari de l’APP i les relatives als productes i serveis seran conservades indefinidament fins que, en el seu cas, l’usuari ens manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

   

  LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES:

   

  La base legal per al tractament de les dades és l’execució de la prestació del serveis de l’APP acordats i/o contractats.

  La informació de productes i serveis té com a base la satisfacció de l’interés legítim empresarial consistent en poder oferir als clients la contratació de productes i/o serveis així com aconseguir la seva fidelització. Aquest interés legítim està reconegut per la normativa legal aplicable, tant a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que permet expressament el tractament sobre l’esmentada base legal amb finalitats de prestació de serveis acordats i /o contractats, i de mercadotècnia directa.

  No obstant, recordem als usuaris que tenen dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política de Privacitat.

  La base de l’enviament de comunicacions i informacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, podent ser revocat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà en cap cas a l’execució de contractes, comandes o serveis sol·licitats, i els tractaments de dades amb aquesta finalitat concreta realitzats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet de que el consentiment s’hagi revocat.

   

  COMUNICACIÓ DE DADES:

   

  Les dades seran podran ser comunicades a les següents persones i entitats:

  A altres usuaris i clients per a la prestació dels serveis objecte de l’APP, així com per a les comunicacions i interaccions comercials entre consumidors i empreses que són usuaris i clients de l’APP.

  A les entitats financeres a través de les que es realitza la gestió de cobraments i pagaments.

  A les administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats legalment previstes.

  Si s’escau, als col·laboradors necessaris de DOPUO amb la finalitat de gestionar els serveis de l’APP acordats i/o contractats

   

  DRETS DELS INTERESSATS:

   

  Qualsevol persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

  Obtenir confirmació sobre si estem tractant dades que li afecten. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que varen ser recollides o facilitades.

  En les condicions previstes a la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, i en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si han prestat el consentiment per a alguna finalitat específica, tenen dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests casos deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquella finalitat en concret, excepte quan tinguem motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Tots els drets esmentats es podran exercir adreçant-se a la Direcció de l’Empresa a través dels mitjans de contacte que figuren a l’apartat de “Responsable del tractament” d’aquesta Política de Privacitat.

  DADES DE TERCERS:

   

  Si ens faciliteu dades de tercers, assumiu la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el previst a a la Llei 3/2018 i al RGPD en les condicions establertes en aquestS preceptes.

   

   

  AVÍS LEGAL i altres CONDICIONS D’ÚS

   

  AVÍS LEGAL:

  D’acord amb la Llei 34/2002 s’informa que tant l’APP com el domini www.dopuo.com és propietat de:

  ALEIX LAGARES TANÉ

  NIF: 77921240T

  Domicili social: c/Montsalvatge, 18, 17800-Olot

  Telèfon: 972.649.101

  Correu electrònic: aleix@ayonow.com

   

  PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

   

  L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per DOPUO a l’aplicació APP i a la seva web són propietat de DOPUO, que l’usuari ha de respectar.

  En cap cas l’accés a l’APP i a la pàgina web implica cap tipus de permis, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part del seu titular, llevat que aquest estableixi expressament el contrari.

  Queda totalment prohibida la utilització total o parcial de cap element o material inclòs a l’aplicació APP i a la pàgina web, així com la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució sense autorització expresa de DOPUO, ni la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació.

   

  ACCÉS I ÚS DE L’APP i de la web de DOPUO :

   

  Tant l'accés a l’APP com al lloc web com l'ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.

  L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

  L'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de DOPUO, de la resta d'usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar l’APP o la web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.

  DOPUO no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus al mòbil o l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per DOPUO a través de la seva APP i el seu lloc web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l'ús de versions no actualitzades dels sistemes operatius.

   

  ENLLAÇOS DE TERCERS :

   

  En cas que DOPUO inclogui a la seva APP o en el seu lloc web enllaços a pàgines dels seus col·laboradors, únicament és amb la intenció de fer difusió d’aquests. DOPUO no es fa responsable ni dels continguts ni de les informacions comercials incloses en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web a la qual es tingui accés des d’aquest lloc web, pàgines a les quals l’interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.

  De la mateixa manera, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des d’aquesta APP i del lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l'usuari, eximint igualment a DOPUO de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el que s'ha descrit anteriorment.

   

  XARXES SOCIALS:

   

  DOPUO pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de DOPUO es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

  DOPUO tractarà les seves dades amb la finalitat d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d'activitats, productes o serveis de DOPUO així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

  Queda prohibida la publicació de continguts:

  - Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin

  activitats presumptament il•lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

  - Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que DOPUO consideri no apropiats.

  - I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

  Tanmateix, DOPUO es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

   

  MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS:

   

  DOPUO es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l'obligació, per part de l'usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l'existència de canvis, prenent com a referència la data de l'última actualització.